เงื่อนไขการรับประกัน (ระยะเวลา 1 ปี)

 
1. การรับประกันเฉพาะสินค้าที่ซื้อจากบริษัทฯ และตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ เท่านั้น โดยมีระยะเวลาการรับประกันตามที่

    กำหนดตามระยะเวลาการรับประกันสินค้านั้นๆ

2. บริษัทจะรับประกันสินค้าที่ชำรุดหรือใช้งานตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การรับประกันไม่รวมถึง


    ผลิตภัณฑ์ที่ละเมิดเงื่อนไขการรับประกัน (ดูรายละเอียดในหัวข้อถัดไป)

3. การรับประกันสินค้าไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดวิธีหรือใช้งานผิดประเภทตามที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้


    งานและการดูแลผลิตภัณฑ์ เช่น การใช้งานในบริเวณที่มีความชื้นหรือความร้อนปกติสูงเกินที่คู่มือกำหนด

4. การรับประกันสินค้าไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการดัดแปลงซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์ รวมถึงอุบัติเหตุ เช่น การ


    แตกหัก การสัมผัสของเหลว หรือความผิดปกติใดๆ รวมทั้งจากภัยธรรมชาติ

5. การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการติดตั้ง ดัดแปลง ซ่อมแซม หรือเปิดผลิตภัณฑ์โดย


    บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท

6. เมื่อสินค้าเสียหายหรือใช้งานไม่ได้และอยู่ในสภาพการรับประกันสินค้า ทางบริษัทจะทำการซ่อม เปลี่ยนสินค้า หรือเปลี่ยน


    อะไหล่ การรับประกันมีระยะเวลาเดียวกับการรับประกันส่วนที่เหลือ

7. หากการตั้งค่าและข้อมูลผลิตภัณฑ์ในผลิตภัณฑ์สูญหายเมื่อยื่นคำร้องหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่จะไม่อยู่ในความรับผิดชอบ


    ของบริษัทและตัวแทนจำหน่าย บริษัทและตัวแทนจำหน่ายจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าว ดังนั้นผู้ใช้โปรดสำรองหรือลบ

    ข้อมูลลับที่สำคัญหรือข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะนำผลิตภัณฑ์มาตรวจเช็คหรือเปลี่ยน

8. ป้ายรับประกัน และ Serial No. หรือสติ๊กเกอร์รับประกันต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ฉีกขาด เสียหาย ซีดจาง ดัดแปลง หรือ


    มีอะไรมาบดบังเพื่อไม่ให้มองเห็นสาระสำคัญบนสติกเกอร์

9. สินค้าต้องไม่ดัดแปลง ถอดประกอบ ซ่อมแซม หรือเผยแพร่โดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท

10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสินค้า หากท่านไม่มีใบรับประกัน ใบส่งของ หรือใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการซื้อเพื่อ


      แสดง